Laizhou JIELI Industrial Co., Ltd.

End:
No. 398, East Yutai Road,
Laizhou City, Shandong Province, China

Tel.: +86-535-6278701

Fax: +86-535-6278702